Fundacja Czas Kobiet

Nasza misja to przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet, a naszą wizją jest budowanie społeczeństwa, które szanuje prawa człowieka, niezależnie od płci, wieku czy statusu społecznego. Chcemy zapewnić kobietom możliwość korzystania z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy.

Fundacja Czas Kobiet (zarejestrowana w marcu 2023 r.) kontynuuje działania Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet zarejestrowanego w grudniu 2022 r. oraz poznańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet stworzonego przez Annę Świątkowską-Gałkiewicz w 2020 r., z tym samym ponad 40 osobowym zespołem złożonym ze specjalistów, głównie psycholożek i prawniczek, ale także seksuolożek i eksperta od cyberprzemocy. Fundacja niesie pomoc kobietom, których prawa są łamane, które doświadczają przemocy, udzielając im darmowego wsparcia psychologicznego i prawnego, doradztwa zawodowego, prowadząc grupy wsparcia i warsztaty.

Od stycznia 2021r. do grudnia 2022 jako poznański oddział Centrum Praw Kobiet nasz zespół udzielił ponad 3200 specjalistycznych porad psychologicznych, prawnych, coachingowych, prowadząc jednocześnie grupy wsparcia i grupy wzmacniające dla kobiet oraz warsztaty i webinary psycho-edukacyjne, pomagając ponad 600-set kobietom, których prawa były łamane. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie rozpoczęliśmy natychmiastowy nabór wolontariuszek: osób pierwszego kontaktu oraz psycholożek mówiących w języku ukraińskim i rosyjskim. Do tej pory pomogliśmy łącznie ponad 500-set Ukrainkom, doświadczającym traumy spowodowanej wojną w Ukrainie.

W samym 2023 roku specjaliści fundacji udzielili 994 konsultacje prawne, psychologiczne i z zakresu doradztwa zawodowego. Średnia liczba kobiet w miesiącu zgłaszających się po pomoc do fundacji wyniosła 90. Ponadto Fundacja zorganizowała 12 grup wsparcia, 12 warsztatów oraz 24 szkolenia, prelekcje, webinary, a także 10 dużych wystaw artystycznych.

Radę Programową w Fundacji, która jest  naszym organem eksperckim i doradczym, tworzą:
dr Hanna Machińska, prof. Monika Płatek, Ewa Siedlecka i dr hab.Agnieszka Graff.

Fundacja Czas Kobiet jest aktywnym członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ds. polityki równościowej, a także KDO Kultury. FCK współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz instytucjami niepaństwowymi. Stale współpracujemy  z Centrum Interwencji Kryzysowej, MCIK w Chybach, z Policją, Poradniami Zdrowia Psychicznego, TKOPD, MOPRami, MOPS, kuratorami, również z organizacjami pozarządowymi m.innymi Kongresem Kobie, fundacją Woykowska, Feminoteką.

Fundacja dysponuje lokalem przy Al. Marcinkowskiego 24 lokal o powierzchni 150m2. Lokal znajduje się w ścisłym centrum Poznania, na parterze. W lokalu znajduje się sala ok 70m2, w które będą prowadzone warsztaty,  jest także sekretariat, dwa gabinety, toaleta i kuchnia.

Fundacja Czas Kobiet swoją aktywność prowadzi w kilku obszarach:

Podstawową działalnością jest udzielanie specjalistycznego wsparcia kobietom, które doświadczają różnych form przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej, w tym często kobietom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzimy działania pomocowe skierowane do pokrzywdzonych kobiet – kompleksowe, bezpłatne, specjalistyczne i dostosowane do potrzeb wsparcie (konsultacje wstępne, porady psychologiczne, prawne, socjalne, psychiatryczne, doradztwo zawodowe, coaching, asysty sądowe, grupy wsparcia itp.). Wszystkie formy wsparcia oferowane przez Fundację są nieodpłatne. Udzielamy wsparcia wszystkim kobietom, niezależnie od ich wieku, stopnia sprawności, sytuacji materialnej, społecznej, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego i narodowości, wiary czy bezwyznaniowości.

Drugą formą aktywności są działania edukacyjne (jak  przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom związanym z płcią) wzmacniające, upodmiatawiające skierowane do kobiet: nieodpłatne warsztaty, szkolenia, prelekcje, wykłady . Z doświadczenia organizacji eksperckich wynika również, że jednymi z najbardziej skutecznych działań skierowanych do kobiet, mających na celu wyrównywanie sytuacji między kobietami i mężczyznami poprzez uzupełnianie deficytów kobiet powstałych w wyniku socjalizacji i uwarunkowań społeczno-kulturowo-ekonomicznych są działania upodmiotawiające, wzmacniające (empoweringowe) pozwalające odzyskać, wydobyć siłę, moc i zasoby (a więc wzmocnić kobiety w zakresie ich zasobów psychicznych i emocjonalnych).

Prowadzimy również działalność kulturalną promującą sztukę kobiet, której między innymi aktywność artystyczna służy wzmocnieniu przekazu edukacyjnego i propaguje naszą działalność merytoryczną wśród mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Uzasadnienie naszej działalności:

Przemoc wobec kobiet i dziewczyn oraz inna przemoc ze względu na płeć to jeden z najpowszechniejszych i najpoważniejszych problemów współczesnych społeczeństw. Jak pokazują badania społeczne, analizy naukowe i statystyki przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie są w Polsce zjawiskami powszechnymi. To jeden z najważniejszych problemów społecznych, zjawisko dotyczące ponad połowy populacji. Szacuje się, że co roku około 800 tysięcy kobiet w Polsce doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2 tysiące kobiet dziennie (B. Gruszczyńska ”Przemoc wobec kobiet w Polsce”). Analizując dane statystyczne zgromadzone przez Komendę Główną Policji, wynika, że ofiarami przemocy w rodzinie są głównie kobiety, stanowiące około 73% wszystkich osób doświadczających przemocy domowej. A przemoc domowa, jako najczęściej popełniane przestępstwo w Polsce po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. Z kolei wg szacunków Centrum Praw Kobiet w Polsce od 400 do 500 kobiet rocznie może tracić życie w związku z przemocą w rodzinie (zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, samobójstwa).

Przemoc ma poważne i długofalowe skutki dla zdrowia i dobrostanu psychicznego osób, które jej doświadczają lub doświadczyły jej w przeszłości. Typowe dla osób doznających przemocy są: depresja i wyższy poziom lęku; rozlany niepokój z intruzyjnymi myślami; chwiejność emocjonalna; zaburzenia koncentracji i uwagi; chroniczne bóle i objawy somatyczne często diagnozowane jako nerwica; myśli i próby samobójcze; utrata szacunku dla siebie i wiary we własne możliwości. Skutkami doświadczania przemocy jest cierpienie, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, zaburzenia adaptacyjno-rozwojowe takie, jak np.: ciężkie nerwice, depresja, obniżenie poczucia własnej wartości, obawy, lęk, spadek motywacji, trudności organizacyjne, depresyjny nastrój, próby „przesypiania problemów”, osłabienie organizmu, zaburzenia psychosomatyczne, problemy ze snem, brak apetytu. Osoby doświadczające przemocy doświadczają siebie jako bezbronne, bezradne i podatne na zranienia. Osoby maltretowane tracą podstawowe poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do siebie. Mają skrajnie niską samoocenę, są podejrzliwe, czują uogólnioną złość i urazę do wszystkich ludzi, utraciły nadzieję na znalezienie wyjścia z sytuacji.

Autor: Fundacja Czas Kobiet

Fot. Unsplash