Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „KOBIECY SKLEP”

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Kobiecy Sklep działającego pod adresem internetowym www.ikobiece.pl/kobiecy-sklep (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin Sklepu” w stopce serwisu www.ikobiece.pl.
 4. Sklep jest własnością Karoliny Krzyżankiewicz, prowadzącej działalność nierejestrowaną (dalej: „Sprzedawca”).
 5. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@ikobiece.pl
 6. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Usług cyfrowych;
  2. świadczy wskazane w Regulaminie usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną.
 7. Sprzedawca oświadcza, że poszczególne rodzaje Usług mogą być okresowo niedostępne.
 8. Informacje o Usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 9. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 7 Regulaminu;
 4. Promocja produktów i usług  – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, polegająca na opublikowaniu w Sklepie zdjęć i opisu produktów lub usług sprzedawanych przez Kupującego za pośrednictwem własnej strony internetowej Kupującego lub innych serwisów sprzedażowych.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do zawarcia ww. Umowy;
 7. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 8. Usługi cyfrowe – usługa Promocji produktów i usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 11. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 12. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 13. Umowa – Umowa sprzedaży
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu usługi dostępnej w Sklepie;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 17. Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj usług, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 2. W celu skorzystania z Usługi, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z Usługi, wysyłając maila z taką informacją na adres e-mail: kontakt@ikobiece.pl
  2. zapoznać się z informacją o sposobie płatności, przesłaną Kupującemu przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w odpowiedzi na mailowe zgłoszenie chęci zakupu Usługi przez Kupującego.
 3. Płatności za Usługę, Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Autopay: 
  2. za pomocą kodu BLIK.
 4. Po dokonaniu płatności, Kupujący przekazuje Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@ikobiece.pl zdjęcie/grafikę oraz opis produktu lub usługi, które mają być przedmiotem promocji na stronie www.ikobiece.pl/kobiecy-sklep w ramach Usługi zamówionej przez Kupującego.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 10 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Jeżeli złożone Zamówienie, nie zostanie opłacone w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania linku do płatności za zamówioną Usługę, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Sprzedawca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący dokonał płatności za Produkt przed dokonaniem odstąpienia. 

§ 6.
Licencja

 1. W momencie udostępnienia Sprzedawcy zdjęć/grafiki oraz opisu produktu lub usługi będących przedmiotem promocji w ramach Usługi zamówionej przez Kupującego, Kupujący udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 3. Licencja uprawnia Sprzedawcę do korzystania ze zdjęć/grafik i opisów produktów i usług Kupującego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. publikacja w serwisie www.ikobiece.pl;
  2. publikacja w mediach społecznościowych Sprzedawcy – na Facebooku, Instagramie, LinkedIn;
  3. promowanie produktów i usług Kupującego w celu zwiększenia jego rozpoznawalności.

§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania płatności za zamówioną Usługę.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 3. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@ikobiece.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Usługi, której dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. data złożenia Zamówienia
 5. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 2. Kupujący składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. żądanie reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 9. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. zdjęcia i opisy Produktów i usług;
  3. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://ikobiece.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 17 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. wprowadzenia w Sklepie nowych usług, wycofania z niego usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych usług;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagającej dostosowania do niej postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się do zmiany Regulaminu polegającej na:
  1. zmianie danych identyfikacyjnych i kontaktowych Sprzedawcy;
  2. zmiany nazwy Sklepu oraz zmiany jego adresu internetowego.
 4. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 8.01.2024 r.