Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej www.ikobiece.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://ikobiece.pl/

Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Karolina Krzyżankiewicz, prowadząca działalność nierejestrowaną, zwana dalej “Administratorem”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez: e-mail: kontakt@ikobiece.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie https://ikobiece.pl/ nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim, za wyjątkiem odbiorców wskazanych w treści obowiązku informacyjnego lub w niniejszej polityce prywatności lub gdy wyraźnie wynika to z wyrażonej zgody.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2

DEFINICJE

„Administrator” – Karolina Krzyżankiewicz, prowadząca działalność nierejestrowaną.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem https://ikobiece.pl/

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Sklep internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.miastokobet.pl/kobiecy-sklep.

§3

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, chyba że w treści niniejszej polityki wskazano wyraźnie inaczej.

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Niektóre dane są wymagane, co jest oznaczone gwiazdką. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania danego formularza i osiągnięcia celu zakładanego przez ten formularz.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników, ani nie są podejmowane automatyczne decyzje mające wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera lub innych informacji zgodnie z wypełnionym formularzem na stronie, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej https://ikobiece.pl/ oraz profilu firmowego w portalu Facebook i Instagram mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– wykonania usługi (np. zaprezentowania w serwisie produktów lub usług zgłoszonych Administratorowi przez Użytkownika) lub zawartej umowy (w tym umowy sprzedaży produktów i usług w sklepie internetowym), przesłania oferty (np. reklamowej, czy innych usług) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

– wystawienia faktury, rachunku, i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) 

– udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

– rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

– archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

– analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

– wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://miastokobiet.pl/— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

– zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

– zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

– komentowania na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – imię, adres e-mail, adres strony internetowej,

– badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring w budynku, w którym znajduje się siedziba Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub Współadministratora danych na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

– w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

– kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem; 

– w celu wysyłki ofert handlowych – na podstawie Twojej art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez następujące dane: e-mail: kontakt@ikobiece.p. Jest to punkt kontaktowy w kwestii ochrony danych.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogę nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora (w odniesieniu do wyraźnie określonych obszarów) przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

Przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowane działania), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora we wskazanym czasie,

Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierzają przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom/podwykonawcom:

MailerLite Limited 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,

LH.pl Sp. z o.o., Poznań 61-581, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 – w celu obsługi domeny i serwera pocztowego oraz hostingu,

innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, drukarniom, firmom kurierskim, wirtualnej asystentce, firmom windykacyjnym, itd.

Podmioty, którym Administrator powierzaj przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), gdyż nie ma takiego ustawowego obowiązku i wykonują samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4

FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności.

Formularz do pozostawienia komentarzy – umożliwia pozostawienie komentarzy pod wpisami na portalu. Wszelkie dane Użytkownik podaje dobrowolnie. Podanie adresu imnienia i e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Dane osobowe podane poprzez formularz komentarzy przechowywane są na serwerze Administratora. Administrator umożliwia zaznaczenie chęci otrzymywania powiadomienia o odpowiedzi na pozostawiony przez Użytkownika komentarz. Istnieje też opcja zaznaczenia zapamiętania Użytkownika, co ułatwi pozostawienie komentarza przy kolejnych odwiedzinach strony. Obie opcje są dobrowolne. Z kolei, akceptacja polityki prywatności jest obowiązkowa i bez tej akceptacji nie jest możliwe pozostawienie komentarza.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia lub w ramach innej podstawy prawnej do udostępnienia danych).

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, Facebook powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1.         W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).

2.        Administrator świadczą usługę Newsletter bezpłatnie.

3.        Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4.        Zapis na usługę Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5.        W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6.        W celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies.

6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, czyli m.in. informacji o nowościach, produktach, ofertach, promocjach Administratora, a także podmiotów polecanych.

6.4.          Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) przez Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli jest to wymagane.

7.      Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.

8.     Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

9. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili wypełnienia przez Użytkownika formularza Newsletter. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.  Użytkownik jest uprawniony do przerwania świadczenia usługi Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

11.   W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

12. Świadczenie usługi Newsletter może zostać zaprzestane w przypadku nie wykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

13. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność I podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

§6

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony, bloga (jeśli występuje taka możliwość), czy osób wypowiadających się na profilach Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, inne). Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, czy treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§7

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.         Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

2.  Administrator ma prawo odmówić publikowania treści, które nie pasują do wartości, z którymi kojarzy się „ikobiece.pl”, np.:  treści niezgodnych z prawem, wątpliwych moralnie i etycznie, oraz odwołujących się do aspektów politycznych; zawierających treść karalną lub naruszającą dobra osób trzecich, w tym również stwierdzenia naruszające dobra osobiste autora materiału prasowego, kiedy ich treść lub forma nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Decyzja wydawcy jest decyzją suwerenną.

3.        Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8

TECHNOLOGIE

1.         Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.2.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2.        W celu korzystania ze strony internetowej https://ikobiece.pl/ niezbędne jest posiadanie:

2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona http://ikobiece.pl/  korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to:

Google Analytics

Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, LinkedIn.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: http://ikobiece.pl/ musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§10

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 09.01.2024