Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU IKOBIECE.PL
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z serwisu ikobiece.pl. Dzięki temu każdy użytkownik może mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz w jaki sposób może korzystać z serwisu zgodnie z zasadami.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem serwisu jest Karolina Krzyżankiewicz prowadząca działalność nierejestrowaną , („Właściciel”, „Administrator”).
2. Właściciel udostępnia bezpłatnie serwis użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z jego treścią.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce serwisu.
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWIU
Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników:
– nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie przez użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie, w ramach bezpłatnego dostępu,
– umożliwienie użytkownikom zamieszczania komentarzy pod opublikowanymi materiałami i ich wyświetlanie w serwisie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania anonimowych komentarzy, które mają na celu szkalowanie innych osób,
– przesyłanie na indywidualne żądanie użytkowników Newsletterów oraz innych materiałów na adres e-mail,
– udostępnienie możliwości komunikacji z autorami materiałów udostępnianych przez usługodawcę lub innymi osobami kontaktowymi ze strony usługodawcy.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW
1. W celu korzystania z serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez serwis wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.
3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Czas korzystania z serwisów nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z serwisu przez określony, minimalny okres.
2. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
3. Dodatkowym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
4. Korzystając z serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
6. Użytkownikom serwisu zabrania się przesyłania za pomocą serwisu materiałów:
– zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
– zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
– zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
– naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
– zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
– zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
– zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji serwisu;
– zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
7. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że użytkownik dostarczył treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 4 – 6 niniejszego pkt 4 Regulaminu, Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów) tego użytkownika, co, do których powziął wiarygodną wiadomość, że są bezprawne lub, że naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również do zablokowania konta tego użytkownika (po uprzednim jego poinformowaniu).
8. W przypadku usunięcia przez Właściciela treści (i innych materiałów) tego użytkownika, co, do których powziął wiarygodną wiadomość, iż są bezprawne lub, że naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Właściciel wyśle do tego użytkownika prywatną wiadomość na podany przez tego użytkownika adres email wskazując na treści, które zostały usunięte i przyczynę ich usunięcia.
5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
1. Informacje zawarte w serwisie, a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2. Pozostałe wypowiedzi umieszczone w serwisie, w tym zamieszczone przez użytkowników zdjęcia, wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by umożliwić Państwu jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są serwisy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w serwisie ani tych, które zawierają linki do serwisów (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami – to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
– co do zasady nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
– posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, oraz
– nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
8. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w serwisie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
9. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze, opinie, oraz zdjęcia wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną, zgodnie z powszechnie obozującymi przepisami prawa.
10. Właściciel zobowiązuje się do oznaczania treści płatnych za pomocą wyrażenia: „Źródło: Materiały reklamowe” lub „Artykuł sponsorowany”. Identyfikację stosuje się od 13.08.2018 w celu odróżnienia materiałów redakcyjnych od sponsorowanych i dla przejrzystości informacyjnej.

6. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z serwisu przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w serwisie.
2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w serwisie użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
3. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w przepisach prawa).
4. Zachęcamy naszych użytkowników do współpracy z serwisem.. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
5. Użytkownik, udostępniający w serwisie jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów, na następujących polach eksploatacji:
– trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, publikowanie wewnątrz i na okładkach,
– wprowadzanie do obrotu, najem i użyczenie,
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
– wykonywania praw zależnych (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
6. Użytkownik, udostępniający w serwisie jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela tym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
– trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych;
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Właściciel pragnie zwrócić uwagę użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w serwisie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i użytkowników serwisu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
8. Wszystkie użyte serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu mogą być składane Administratorowi pisemnie, na adres Administratora lub na adres e-mail: kontakt@ikobiece.pl
2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.
4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w serwisie ikobiece.pl, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.ikobiece.pl/polityka-prywatnosci/
Wersja obwiązującą od dnia 8 stycznia 2024 r.
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy tylko konsumentów
Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną) nas adres e-mail: kontakt@ikobiece.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: ponieważ serwis jest bezpłatny, kwestia zwrotu otrzymanych od konsumentów płatności jest bezprzedmiotowa.

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adres e-mail: kontakt@ikobiece.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.